top of page

CONTRACTACIÓ DE MENORS D’EDAT


INTRODUCCIÓ


Amb l'article d'avui vull abordar la contractació i circumstàncies a tenir en compte per contractar menors de divuit anys.

Hem de partir d’allò que preveu la legislació, l’Estatut dels Treballadors al seu article 6è regula l’accés al treball del menors d’edat.

I el primer que regula en el seu apartat 1., és la prohibició d'admissió al treball als menors de setze anys. Però existeixen excepcions que venen regulades per l’apartat 4., on l’Autoritat Laboral autoritza la intervenció dels menors de setze anys en espectacles públics sempre que no suposi perill per a la salut ni per a la seva formació professional i humana, prèvia sol·licitud dels pares o representants legals.


CONTRACTAR MAJORS DE SETZE I MENORS DE DIVUIT ANYS


Pel que fa als majors de setze anys i menors de divuit anys, hi ha dos supòsits diferents:


Els menors de divuit i majors de setze anys emancipats:

D’acord amb allò previst a l’article 7. B) E.T., aquells que visquin de forma independent, amb consentiment dels seus pares o tutors, o amb autorització de la persona o institució que els tingui al seu càrrec, tindran capacitat plena per a concertar un contracte de treball.


Els menors de 18 anys no emancipats:

Aquest cas és el més habitual, es necessari el consentiment explícit dels pares o tutors legals per poder esser contractats.LIMITACIONS EN EL TREBALL DELS MENORS


  • No podran treballar en determinades activitats declarades insalubres, penoses, nocives o perilloses tant per a la seva salut com per a la seva formació professional o humana. Regulats pel Decret de 26 de juliol de 1957 (B.O.E de 26 d'agost), per l’article 27 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i la Directiva 94/33 CEE de 22 de juny.

  • No podran realitzar treballs nocturns, el comprès entre les 22.00 i les 06.00 hores. (art. 6.2 E.T.).

  • No podran realitzar hores extraordinàries (art.6.3 E.T.).

  • La seva jornada no podrà excedir menys enllà de les vuit hores, incloent si fos el cas, el temps dedicat a la formació. Com tampoc en el supòsit de pluriocupació (art. 34.3 E.T.).

  • Quan la durada de la jornada diària continuada excedeixi de quatre hores i mitja, s'haurà d'establir un període de descans mínim de trenta minuts (art. 34.4 E.T.).

  • La durada del descans setmanal mínim serà de dos dies ininterromputs (art. 37.1 E.T.).


PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS


L’article 27 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals preveu que l'empresari a més de complir les obligacions establertes per a la resta de treballadors, davant la presència d'un treballador menor, haurà de fer una avaluació dels llocs de treball a desenvolupar per aquests, per tal de determinar totes les condicions de treball que puguin posar en perill la seguretat o la salut d'aquests treballadors.


L’empresari informarà no només a aquests menors, sinó també als seus pares o tutors, que hagin signat la voluntat contractual, d'acord amb el disposat en l'article 7. E.T., tant dels possibles riscos existents en el seu lloc de treball, com de les mesures adoptades per a la prevenció de la seva seguretat i salut.TRANSGRESIONS DE LA NORMATIVA DEL TREBALL DE MENORS


La transgressió de les normes sobre treball de menors contemplades en la legislació laboral, es troba qualificada com infracció molt greu, en l'article 8.4 de la Llei de Infraccions i Sancions en l'Ordre Social.


La inobservança de les normes específiques de protecció de la seguretat i salut dels menors, es troba qualificada com infracció molt greu, en l'article 13.2 de la Llei de infraccions i sancions en l'ordre social.

En el cas que la vulneració afecti l'article 8.4 la sanció estarà compresa entre els 6.251 € i 187.515 €; i en el supòsit de transgressió de l'article 13.4, pot suposar una sanció entre 40.986 € i 819.780 €.Per a més informació al respecte d’aquest tema o d’altres, no dubti en contactar amb BC Assessoria Laboral.


BCDarreres entrades
Arxiu
bottom of page