top of page

REGISTRE OBLIGATORI DE LA JORNADA LABORAL DELS TREBALLADORS


Seguint amb el propòsit del Blog d’aportar, compartir i divulgar articles en referència a l’àmbit de les relacions laborals, en article d’avui vull abordar l’obligatorietat del registre de la jornada laboral dels treballadors.


Per experiència professional observo que són moltes les empreses que desconeixen aquesta prescripció legal, segurament per mala praxi dels seus assessors o per la creixent i insidiosa plaga d’intrusisme professional que es dedica a l’assessorament laboral sense tenir cap tipus de titulació al respecte.


Per tant, si s’és empresari i es té contractats treballadors la legislació laboral exigeix l’administració d’un registre de l’horari dels empleats, així com la implantació d’un sistema de control per a elaborar i gestionar el registre.


REGULACIÓ DE LA MATÈRIA


El Reial Decret Llei 16/2013, de 20 de desembre, de mesures per afavorir la contractació estable i millorar l’ocupabilitat dels treballadors, en el seu article 1.h) inclou una disposició que preveu el registre diari de la jornada dels treballadors i la obligació de l’empresari de portar el còmput de les hores dels seus treballadors a temps parcial.


Aquesta matèria també es troba regulada en l’art. 35.5 de l’Estatut dels Treballadors en aquests termes: “A efectes del còmput d’hores extraordinàries, la jornada de cada treballador s’ha de registrar cada dia i s’ha de totalitzar en el període fixat per a l’abonament de les retribucions, lliurant còpia del resum al treballador en el rebut corresponent. “


JURISPRUDÈNCIA


L’Audiència Nacional, Sala del Social, s’ha pronunciat en dues recents sentències sobre el registre d’hores realitzades pels treballadors, una de 19 de febrer de 2016 que neix de l’incompliment per una empresa del degut registre de la jornada de cada treballador, i que complementa el ja resolt en la Sentència de 4 de Desembre de 2015 amb l’objecte d’aclarir la previsió continguda en l’art. 35.5 ET, en relació a l’obligació d’establir per part de l’empresa d’un sistema de registre de la jornada diària efectiva que realitza la seva plantilla de treballadors, per tal que es permeti comprovar l’adequat compliment dels horaris pactats, tant en el conveni sectorial com en els pactes d’empresa que siguin d’aplicació, així com es procedeixi a traslladar als representants legals dels treballadors, de la informació sobre les hores extraordinàries realitzades.


PLA DE CONTROL PER PART DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL


La Inspecció de Treball i de la Seguretat Social en el seu Pla de Control 2016, ha incrementat els controls de vigilància en els registres de jornada i quadrants de treball en les empreses, amb l’objectiu d’evitar el frau en la realització d’hores extraordinàries i procurar la seva correcta retribució i cotització.


COM S’HA DE FER EL REGISTRE DE LA JORNADA?


Les recents sentències estableixen l’obligatorietat de portar un registre de l’horari dels empleats, així com la implantació d’un sistema de control per a elaborar i gestionar el registre, però ni estableixen ni fan referència a la manera concreta de dur a terme el susdit registre, podent-se instrumentar de múltiples maneres, és evident que es pot dur a terme a través d’un sistema mecànic o d’un sistema manual.


Per tant, es tracta d’un registre en el qual es recull de manera individualitzada la jornada laboral de cada treballador, el qual rebrà una còpia del còmput d’hores realitzades al mes juntament amb la seva nòmina.


Cal assenyalar que la seva gestió obliga al seu registració diària i la seva totalització mensual, i que no és d’aplicació als empleats de llar.


QUÈ INFORMACIÓ CAL INCLOURE PER PORTAR UN CORRECTE REGISTRE?


El document de registre de la jornada dels treballadors ha de contenir:

  • Identificació de l’empresa.

  • Identificació completa del treballador.

  • Especificació de la jornada de treball establerta per contracte.

  • Apunt de les hores laborals; ordinàries i complementàries per cada dia efectiu.

  • En el cas de registre manual, signatura per part del treballador, tant en l’hora d’entrada com de sortida.

  • Signatura del representant de l’empresa.

  • Justificant de recepció del treballador.

He de notar, que els resums mensuals dels registres de jornada dels treballadors s’han de conservar durant un període mínim de quatre anys.


QUÈ PASSA EN CAS D’INCOMPLIMENT?


La Llei d’infraccions de l’ordre social (LISOS) preveu diferents sancions en funció dels incompliments:

Si l’incompliment es degués a qüestions formals o documentals es contemplaria una multa d’entre 60 i 625 euros per una infracció considerada lleu, prevista a l’article 6.5 de la mateixa.


Si és el cas d’un incompliment en matèria de jornada laboral, l’article 7.5 estipula la imposició d’una multa de 626 euros fins a un grau màxim de 6.250 euros.


En cas d’incompliment de les referides obligacions de registre, per als treballadors amb contracte a temps parcial, el contracte es considera subscrit a jornada completa, excepte prova en contra que acrediti el caràcter parcial dels serveis.


APUNT PERSONAL


Independentment de ser una prerrogativa legal de garantia per al treballador, és una eina de control molt útil per a l’empresa o l’ocupador.

Darreres entrades
Arxiu
bottom of page