top of page

POT L’AUTÒNOM CONTRACTAR UN FAMILIAR?


Són molts els autònoms que s’han plantejat contractar un familiar com a treballador del negoci, per tant, és molt important tenir en compte els aspectes legals i burocràtics del procés a seguir, i amb l’article d’avui ho aclariré de forma planera.


Abans no estava permès que un treballador autònom constituís una relació laboral amb els seus familiars directes, però des de 2012 existeix una nova figura anomenada l’autònom col·laborador que permet als familiars prestar serveis per al negoci familiar.


Però anem a pams, segons estableix l’article 7.2 de la Llei General de la Seguretat Social, no tindran la consideració de treballadors per compte d’altri, excepte prova en contra: el cònjuge, els descendents, ascendents i altres parents de l’empresari, per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament i, si escau, per adopció, ocupats en el seu centre o centres de treball, quan convisquin a la seva llar i estiguin a càrrec seu.


Per tant, ja tenim el primer condicionant, aquets familiars no poden esser contractats com treballadors per compte aliena i ser adscrits al Règim General de la Seguretat Social, sinó que han de ser contractats i enquadrats en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de la Seguretat Social com a familiar autònom col·laborador.


Però dit això, cal assenyalar que la Disposició addicional desena de l’Estatut del Treball Autònom, permet a l’autònom una excepció al respecte, la contractació d’un fill com a treballador per compte d’altri i enquadrat en el Règim General de la Seguretat Social, d’acord amb les següents circumstàncies:


Fills menors de 30 anys que convisquin amb l’autònom i depenguin econòmicament d’ell:


Podran ser contractats com treballadors per compte aliè i donats d’alta en el Règim General de la Seguretat Social, però amb l’impossibilitat de cotitzar per atur, i per tant, sense dret a la prestació contributiva per desocupació.


Fills menors de 30 anys que ni convisquin ni depenguin econòmicament de l’autònom:


També podran ser contractats com treballadors per compte aliè i enquadrats en el Règim General, amb totes les cobertures, si bé caldrà presentar juntament amb l’alta, una declaració de l’empresari i el treballador en la qual consti la condició de treballador per compte d’altri, la descripció del lloc de treball concret, la categoria professional que exerceix, el centre de treball on desenvolupa els seus serveis, el seu horari de treball, la forma de remuneració i la quantia.


Fills majors de 30 anys que ni convisquin ni depenguin econòmicament de l’autònom:


Aquest cas és idèntic a l’anterior, i per tant, li serà d’aplicació les mateixes circumstàncies.


Fills discapacitats majors de 30 anys:


S’atorgarà el mateix tractament als fills que, tot i ser majors de 30 anys, tinguin especials dificultats per a la seva inserció laboral. A aquests efectes, es considera que hi ha aquestes especials dificultats quan el treballador estigui inclòs en algun dels grups següents:


a) Persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental o persones amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 per 100.

b) Persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65 per 100.


Els aspectes legals i burocràtics del procés de contractació de familiars mitjançant la condició d’autònoms col·laboradors són els següents:


REQUISITS PER DONAR-SE D’ALTA COM AUTÒNOM COL·LABORADOR

 • Familiars de primer i segon grau de consanguinitat o afinitat amb l’autònom. Això inclou a cònjuges, fills, fills adoptius, pares, germans, néts, avis, cunyats, sogres i parelles de fet.

 • El familiar col·laborador ha de conviure a la llar de l’autònom i càrrec seu.

 • En el cas de les parelles de fet serà també requisit necessari la convivència en el mateix domicili.

 • El familiar col·laborador ha de treballar en el seu centre o centres de treball de forma regular amb l’autònom. No pot tractar-se d’una col·laboració puntual.

 • No ha d’estar donat d’alta com a treballador per compte aliè.


BONIFICACIONS EN LES QUOTES DELS AUTÒNOMS COL·LABORADORS

 • Bonificació del 50 per cent de la quota d’autònoms durant els 18 mesos posteriors a l’alta.

 • És requisit necessari que l’autònom col·laborador suposi una nova alta, si ha treballat en règim d’autònom amb anterioritat, no pot optar a les bonificacions.


COM DONAR-SE D’ALTA COM AUTÒNOM COL·LABORADOR

 • Hi ha donar-se d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de la Seguretat Social com a autònom col·laborador, mitjançant el model TA0521/2, que el podeu descarregar del Web de la Seguretat Social.

 • Cal aportar amb aquesta sol·licitud, el DNI, llibre de família i una còpia de l’alta d’Hisenda de l’autònom titular del negoci.

 • L’autònom col·laborador no ha de donar-se d’alta a Hisenda com obligat tributari.


OBLIGACIONS DE L’AUTÒNOM TITULAR

 • Pagar les cotitzacions a la Seguretat Social de l’autònom col·laborador.

 • Pagar el seu salari i lliurar-li la nòmina corresponent, en funció de la seva categoria professional i el conveni o acord aplicable.

 • Retenir l’IRPF de la nòmina de l’autònom col·laborador, i ingresar-lo trimestralment a Hisenda mitjançant el model 111, així com la presentación del seu resum anual, model 190.

 • En el cas d’estar acollit al regim d’estimació directa, comptabilitzar aquestes partides com a despeses deduïbles del seu negoci a l’efecte del càlcul del rendiment en les seves pròpies declaracions d’impostos.


FISCALITAT DE L’AUTÒNOM COL·LABORADOR

 • Al no figurar com obligat tributari a Hisenda, està exempt de les obligacions fiscals trimestrals i anuals, i per tant, no li cal presentar les declaracions trimestrals d’IVA i IRPF.

 • Presentar anualment la seva declaració d’IRPF (renda), com qualsevol altre treballador i pagar els impostos que corresponguin en base als ingressos obtinguts, que hauran d’estar justificats pels corresponents rebuts de nòmines.


ALTRES ASPECTES

 • L’autònom col·laborador no té dret a la prestació per desocupació.

 • Els menors de setze anys no poden executar treball autònom ni activitat professional en general, i per tant tampoc per als seus familiars.

 • Gestions com les compres, contractacions i adquisicions les haurà de realitzar l’autònom titular.

Darreres entrades
Arxiu
bottom of page