top of page

On som

Obligació legal respecte la Llei de Protecció de Dades

D'acord amb l'establert a  la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, tota entitat pública o privada que tracti dades de caràcter personal, té la obligació legal  de dissenyar i posar en marxa una sèrie de mesures, normes d'actuació i procediments que permetin complir amb totes i cadascuna de les garanties establertes per protegir la privacitat d'aquestes.

Adequació a la Llei de Protecció de Dades

Puc ajudar-te   amb l'acompliment de la normativa en funció de les particularitats de la teva activitat, realitzant tots els tràmits per complir amb la legalitat:

  • Inscripció  i alta, modificació o eliminació dels fitxers a l'Agència Estatal de Protecció de Dades.

  • Confecció del  Document de Seguretat on es recullin les mesures que estableix el RD 1720/2007.

  • Adequar a la normativa les comunicacions per correu electrònic, pàgina web, xarxes socials, etc.

  • Redacció personalitzada  en documents, factures, pressupostos i albarans les clàusules d'informació i consentiment.

  • Redacció de contractes de confidencialitat, prestació de serveis, responsable de seguretat i encarregat del tractament.

  • Redacció dels formularis de l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

  • Auditoria bienal.

bottom of page