top of page

Avís legal

Objecte
 

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, l'informem que el lloc web té com a objectiu establir un canal d'informació, comunicació i donar a coneixer els  serveis professioals  els seus clients a través d'Internet.

 
Titular del lloc web
 

En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen al titular del full web, http://bcassessorialaboral.com.

 

Denominació social: Josep Miquel Barea Carrera.

Denominació comercial: BC Assessoria Laboral.

Direcció: Cl Aigua, 84 08800 Vilanova i la Geltrú.

Correu electrònic: hola@bclaboral.com

Nom del domini: http://bcassessorialaboral.com

Tel.: 687495538

Col·legi Professional: Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de Barcelona.

Titulació: Grau en Relacions Laborals per la Universitat de Barcelona. Espanya.

NIF: 52211162N

Normes aplicables a la professió: Estatuts col·legials vigents,  publicats al DOGC nombre 5319 de 16 de febrer del 2009.

 

Condicions general d'us i acceptació

 

Aquestes condicions generals regulen l'ús del servei del lloc web http://bcassessorialaboral.com, posat a disposició dels usuaris d'Internet.

La utilització del present full  web atribueix la condició d'usuari de la web (en endavant, "Usuari") i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions generals així com de la  política de privacitat i tractament de dades personals des del moment mateix en què l'Usuari accedeix al web.
 

En conseqüència, l'Usuari ha de llegir acuradament aquest avís en cadascuna de les ocasions que accedeixi el lloc web, ja que el contingut d'aquest pot patir modificacions.

 

El titular del lloc web es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d'accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració del lloc web.

 

L'Usuari es compromet a utilitzar el lloc web de conformitat amb la llei 15/1999 de 13 de desembre, el RD 1720/2077 de 21 de desembre, la Llei 34/2002 de 11 de juliol i la resta de normativa complementària.
 

L'Usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquestes condicions, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin lesionar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, altres Usuaris o de qualsevol usuari d'Internet.
 

Cal ressenyar que els continguts del lloc web són posats a disposició de l'Usuari com a informació pròpia i si escau, de  tercers.

 

Política de protecció de dades

 

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD), i la seva normativa de desenvolupament, se li informa que les dades personals facilitades per vostè seran incorporades a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Josep Miquel Barea Carrera, amb la finalitat d'atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè, o  facilitar-li la informació sol·licitada sobre els  serveis oferts.

Mitjançant l'emplenament del formulari de contacte del lloc  web o mitjançant l'enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d'informació remés a BC Assessoria Laboral o Josep Miquel Barea Carrera, l'interessat dóna el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals i per rebre comunicacions comercials sobre els serveis oferts per BC Assessoria Laboral.

En cap cas, s'utilitzarà les dades personals dels interessats per a finalitats diferents dels anteriorment esmentats, i  comprometent-se  el titular del lloc web, Josep Miquel Barea Carrera a guardar el degut secret professional i establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix el RD 1720/2007, de desenvolupament de la LOPD.

Tanmateix se l'informa que pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment, mitjançant escrit, a l'adreça: Cl Aigua, 84, 08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona, adjuntant una còpia del seu document de identitat.

 

Mentre no  comuniqui el contrari, s'entén que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les per donar continuïtat a la nostra relació contractual.

 

Es sol·licitarà el seu consentiment per a la comunicació de les dades a altres empreses quan aquesta comunicació sigui necessària per a l'execució de l'encàrrec professional, o pugui suposar una millora en la relació entre ambdues parts.

 

Propietat intel·lectual i industrial

 

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos i la informació utilitzats per la creació del present lloc web són propietat de l'empresa WIX, cedits al titular del  lloc web,  els quals estan protegits per la legislació espanyola i internacional.

 

Els continguts inserits al present lloc web, juntament amb la resta de dissenys gràfics, imatges, animacions, textos, anagrames, logos, marques  i noms comercials o signes distintius  no pertanyents a l'empresa WIX,  són propietat de Josep Miquel Barea Carrera,  llevat d'aquells emprats que siguin d'ús lliure o hagin estat autoritzats pels seus propietaris.

 

Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d'aquest lloc web per a la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.

 

No es permet la reproducció parcial o tota dels seus continguts, ni el seu tractament informàtic, sense el permís previ i per escrit dels seu propietari.

 

L'accés  o ús al lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió d'aquests drets per part del titular del present lloc web, llevat que s'estableixi expressament el contrari, incloent-hi les marques, noms comercials i signes distintius.

 

El titular del lloc web no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu lloc web, els quals estan protegits per la legislació espanyola i internacional.

 

Responsabilitat

 

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que el propietari del web pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l'ús del lloc web i d'aquestes condicions.

 

El lloc web pot incloure dins dels seus continguts, enllaços amb llocs pertanyents i / o gestionats per tercers, disponibles a través d'Internet. El lloc web no assumeix cap responsabilitat derivada de l'existència d'enllaços de continguts externs a aquest lloc. Aquests enllaços o mencions tenen una finalitat que no impliquen el suport, l'aprovació, comercialització o relació alguna entre la pàgina i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

 

Tant l'accés a aquest lloc web com l'ús que pugui fer de la informació continguda en la mateixa és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Per tant, el titular del present lloc web declina tota responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deures a l'ús que els usuaris facin d'aquest lloc web  i dels seus continguts.

 

Legislació aplicable

 

Les presents condicions, es regiran per la legislació espanyola, que serà d'aplicació en el no disposat en aquestes condicions en matèria d'interpretació, validesa i execució.

 

Per a la resolució de les controvèrsies que es puguin derivar com a conseqüència del que disposen les presents disposicions, i amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre, l'Usuari acorda sotmetre a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

bottom of page