top of page

PENSIÓ DE JUBILACIÓ HAVENT COTITZAT A L’ESTRANGER


QÜESTIONS PRÈVIES

La consolidada globalització i la recent crisis financera ha provocat la mobilitat internacional dels treballadors, buscant noves oportunitats professionals o millors condicions laborals i sobretot la manca d'ocupació en el país d'origen.


Però això no és un fet nou, aquest fenomen és recorrent en la història recent al nostre país, per tant són molts els treballadors que han cotitzat o estan cotitzant a l’estranger, i des d’aquest article vull resoldre nombrosos dubtes al respecte.


Les cotitzacions generades a l’estranger a efectes del càlcul de la pensió de jubilació són tractades de forma diferent per la Seguridad Social en funció del país, donant-se quatre supòsit

  • Cotitzacions en països de la Unió Europea.

  • Cotitzacions en països amb Conveni de Bilateralitat.

  • Cotitzacions en països sense Conveni de Bilateralitat.

  • Cotitzacions acumulades en països de la UE i amb Conveni de Bilateralitat.

COTITZACIONS EN PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA

Els països que conformen la UE, més els de l’Espai Econòmic Europeo i Suïssa, apliquen el denominat "Reglament comunitari de coordinació dels sistemes de la Seguretat Social"


Aquest Reglament no substitueix els sistemes nacionals per un sistema únic europeu, simplement estableix unes normes comunes per protegir els drets a prestacions de Seguretat Social independent del país de residència.

Còmput d’anys cotitzats

La UE reconeix el principi d’exportació de les cotitzacions entre països, permetent l'acumulació o totalització de períodes de cotització, per accedir a una pensió de jubilació. Per exemple, si per a ser titular d'una pensió contributiva a Espanya, s'exigeix ​​una cotització mínima de 15 anys, aquesta cotització es pot aconseguir sumant a la cotització realitzada a Espanya més la dels altres països on s’hagués cotitzat.


Tanmateix, el fet d’haver treballat en diversos països de la Unió Europea pot haver generat drets de pensió en cadascun d’ells, i en el cas de complir els requisits mínims per a l'accés a la pensió de cada país, es tindrà dret a la percepció de pensions íntegres de cada un d’ells.


Requisits

Cada país estableix un mínim d’anys cotitzats i una edat establerta per accedir a la pensió, circumstància que pot ser consultada en qualsevol dels centres d'atenció i informació de la Seguretat Social.


Si s’ha acumulat el dret a percebre la pensió a d’altres països aquesta es rebrà quan s’hagi arribat a l’edat legal en aquells.


On sol·licitar la pensió?

La sol·licitud s’haurà de presentar en qualsevol dels centres d'atenció i informació de la Seguretat Social, i els treballadors del mar a les oficines de l'Institut Social de la Marina.


Si no s’hagués treballat mai al país, la Seguretat Social remetrà la sol·licitud a l'últim estat on hagués treballat.


La Seguretat Social espanyola serà la que tramitarà i confeccionarà l’historial de cotitzacions sol·licitant les bases als diferents països on s’hagués treballat.Càlcul de la pensió

A instancia de la Seguretat Social espanyola les diferents administracions que gestionen les pensions a cada país, estudiaran les cotitzacions i els períodes treballats, produint-se tres possibilitats:

  • una primera, que no s’arribi als períodes mínims de cotització en cap dels països on s’ha treballat, en aquest cas es prorratejarà les cotitzacions abonades en cada país i es calcularia una pensió a cada estat tenint dret a cobrar la pensió mes alta de totes.

  • una segona possibilitat, que es complís els requisits mínims només en un país, llavors es prorratejarà les cotitzacions abonades en cada estat i es calcularia la pensió segons els criteris d’aquell on s’ha assolit el dret.

  • Una tercera, complir els requisits mínims per a l'accés a la pensió de cada país on s’ha treballat, llavors es tindrà dret a la percepció de pensions íntegres a cada un d’ells.


COTITZACIONS EN PAÏSOS AMB CONVENI DE BILATERALITAT


Espanya té signat amb vint-i-tres països acords bilaterals en matèria de cotització a la Seguretat Social com són Andorra, Argentina, Austràlia, Brasil, Cap Verd, Canadà, Xile, Colòmbia, Corea, Equador, Estats Units, Filipines, Japó, Marroc, Mèxic, Paraguai, Perú, República Dominicana , Rússia, Tunísia, Ucraïna, Uruguai i Veneçuela.


Respecte la pensió de jubilació existeixen dos principis basics en aquets acords de bilateralitat, el principi de l'exportació de les prestacions, permeten que tot i que es deixi el país on es té reconeguda la prestació, aquesta es pugui cobrar quan s'està residint a l'altre país signant i el principi de totalització de les cotitzacions, on s’hi reconeixen els períodes cotitzats en els diferents països per usar-los a l’hora de demanar la pensió de jubilació.


On sol·licitar la pensió?

S’ha de sol·licitar la pensió en el lloc de residència, excepte en el cas que no hi hagi cotitzat mai, llavors s’haurà de fer-ho al país on hagi cotitzat la seva última activitat laboral.


L'Estat on es realitza la sol·licitud, és el responsable de gestionar el tràmit a les institucions pertinents dels països on s’ha cotitzat.


Càlcul de la pensió

Es realitzaran dos càlculs de pensió, un primer, tenint en compte únicament els períodes cotitzats al país on es tramet la sol·licitud i un segon, sumant els períodes acreditats en ambdós països, abonant la pensió més elevada, menys a Canadà, Xile, EUA, Filipines, Marroc, Mèxic i Veneçuela on només es comptabilitzen els anys cotitzats allà quan no si té al dret a la pensió nacionalCOTITZACIONS EN PAÏSOS SENSE CONVENI DE BILATERALITAT


Si s’ha treballat en països on no existeix conveni de bilateral no es pondran sumar els períodes cotitzats ni les seves bases en ells a l’hora de sol·licitar una pensió a la Seguretat Social.


En aquets casos s’haurà d'informar-se davant els organismes competents dels diferents països en els quals s’ha treballat si s’ha generat el dret a rebre una pensió de jubilació en ells.


COTITZACIONS ACUMULADES A PAÏSOS DE LA UE I AMB CONVENI DE BILATERALITAT


Aquestes situacions es vertebren mitjançant la legislació espanyola al respecte, la totalització de períodes cotitzats amb els països del conveni bilateral i la totalització de períodes cotitzats a l'empara dels Reglaments Comunitaris de Seguretat Social.


En aquets supòsits no es poden acumular el períodes cotitzats entre països amb conveni bilateral i els pertanyents a la UE.


La pensió a percebre seria la major dels següents supòsits:

  • Quantia en el cas de complir els requisits mínims per tenir dret a la pensió espanyola.

  • Quantia que correspondria en sumar els períodes cotitzats a Espanya i al país o països amb conveni bilateral.

  • Quant que correspondria en sumar els períodes cotitzats a Espanya i al país o països de la UE.

BC

Darreres entrades
Arxiu
bottom of page