top of page

RENOVACIÓ DEL PROGRAMA PREPARA


En el post d’avui parlaré del PROGRAMA PREPARA de Recualificación Professional, ja que el govern ha anunciat la seva vuitena prolongació de les ajudes establertes en el mateix fins a febrer de 2016.


Cal assenyalar que aquest programa és renovable cada sis mesos i estarà vigent fins que el nivell d’atur baixi per sota del 20%. Segons l’INE, en la seva enquesta de Població Activa (EPA), les dades d’atur relatives al segon trimestre de 2015 el situen en el 22,37%.


Aquest pla va introduir, de forma conjuntural, un programa de qualificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació, basat en accions de polítiques actives d’ocupació i en la percepció d’una ajuda econòmica de suport.

OBJECTIU DEL PLA


Políticament, l’objectiu d’aquest pla, és millorar l’ocupabilitat dels aturats de llarga durada o aquells aturats que tinguin càrregues familiars, entenent-se aquesta ajuda com un acompanyament a les polítiques actives d’ocupació incloses en el programa.

Avui no entraré en el debat de l’eficàcia i l’eficiència de les polítiques actives d’ocupació.

DESCRIPCIÓ DE L’AJUDA


El programa centra la seva funció protectora en el col·lectiu dels aturats, que havent esgotat i no tenint dret a prestacions o subsidis, presentin càrregues familiars o siguin aturats de llarga durada.


Aquest ajut consisteix en 400 euros mensuals que s’amplia a 450 euros si el beneficiari té càrregues familiars, podent-cobrar durant sis mesos com a màxim i només se sol·licitarà una vegada s’hagi acabat amb tots els ajuts públics.

La sol·licitud s’ha de fer amb un límit dos mesos després d’haver rebut l’última prestació.


PERSONES BENEFICIÀRIES DEL PROGRAMA


Per poder-se beneficiar d’aquest programa en el moment de la seva sol·licitud s’han de complir les següents condicions:

 • Haver esgotat la prestació per desocupació de nivell contributiu i no tinguin dret a qualsevol dels subsidis per desocupació que estableix el text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny.

 • Portar inscrites com a demandants d’ocupació almenys dotze dels últims divuit mesos.

 • Tenir responsabilitats familiars, tal com aquest concepte ve definit en l’article 215.2 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social.

 • No superar la quantitat de 486,45 euros mensuals en el còmput de la unitat familiar.

 • No haver rebut anteriorment l’ajuda del PROGRAMA PREPARA.

 • Acreditar la recerca activa d’ocupació.

Si no es té dret a l’ajut inclòs en el PROGRAMA PREPARA, es pot sol·licitar informació sobre les rendes d’inserció o rendes socials en la seva Comunitat Autònoma de residencia.

OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES

 • Les persones beneficiàries estaran obligades, al llarg de tota la durada del programa, a participar en les accions de polítiques actives d’ocupació i de recerca de feina que els proposin els Serveis Públics d’Ocupació de les Comunitats Autònomes i el Servei Públic d’Ocupació Estatal en l’àmbit de les respectives competències, i es podrà aquests Serveis Públics exigir la seva acreditació en qualsevol moment, sent la seva realització requisit imprescindible per al manteniment del gaudi de l’ajuda económica.

 • Així mateix, estaran obligades a acceptar l’oferta d’ocupació adequada, segons el que estableix l’article 231.3 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, ja sigui oferta pels serveis públics d’ocupació o per les agències de col·locació quan desenvolupin activitats en l’àmbit de la col·laboració d’aquells, excepte causa justificada.

 • Igualment, han de comunicar, si escau, que s’han deixat de reunir els requisits necessaris per accedir al programa, així com qualsevol modificació que pugui afectar la quantia de la mateixa.

SOL·LICITUD DE L’AJUDA

 • La sol·licitud de l’ajut d’acompanyament es presentarà a la corresponent Oficina de Prestacions del Servei Públic d’Ocupació Estatal.

 • El termini de sol·licitud és de dos mesos des de l’esgotament de la prestació o subsidi per desocupació.

 • Durant aquest termini el sol·licitant haurà de realitzar durant almenys 30 dies accions de recerca activa d’ocupació, i acreditar-les al Servei Públic d’Ocupació Estatal.

Darreres entrades
Arxiu
bottom of page