top of page

MATERNITAT I PATERNITAT EN SITUACIÓ DE DESOCUPACIÓ


Avui parlarem d’un cas pràctic, com és la maternitat o paternitat en situació de desocupació, on analitzaré les possibles situacions i els tràmits a seguir en cadascuna d’aquestes situacions, amb l’objectiu d’esvair dubtes i ser el més aclaridor possible.


En un entorn de crisi i desocupació, no són poques les dones que es troben en situació de maternitat i desocupades a la vegada, situació tanmateix que pot viure anàlogament el pare.


Per fer un correcte anàlisi d’aquesta situació partirem de les tres situacions possibles a l’actualitat:

  • Situació de maternitat o paternitat i finalització del contracte de treball.

  • Situació de maternitat o paternitat rebent una prestació contributiva de desocupació.

  • Situació de maternitat o paternitat rebent un subsidi de desocupació.


Situació de maternitat o paternitat i finalització del contracte de treball

Si la treballadora es troba en situació de maternitat i finalitza el seu contracte, per ser de duració determinada, seguirà percebent la seva prestació econòmica de maternitat de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), fins rebre l’alta mèdica si estigués suspès el contracte per risc durant l’embaràs o per l’esgotament de les setze setmanes de situació maternal.


Cal remarcar que si s’estigués gaudint d’un permís paternal esdevindria una situació idèntica.


Una vegada esgotat el període de maternitat, s’obre un termini de15 dies per a sol·licitar les prestacions per desocupació, sempre i quant, es tingui dret a elles per complir els requisits establerts.


Situació de maternitat o paternitat rebent una prestació contributiva de desocupació

Si la situació de maternitat o paternitat succeeix mentre s’està percebent una prestació per desocupació de nivell contributiu, s’ha de suspendre aquesta i iniciar la prestació per maternitat o paternitat que abona l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).


Per tant, cal sol·licitar la baixa com perceptors de la prestació per desocupació en l’oficina del Servei Públic d’Ocupació, prèvia presentació de l’informe mèdic expedit a tals efectes per la Seguretat Social, i per contra partida se sol·licitarà la prestació per maternitat que l’abonarà l’INSS.


Cal assenyalar que, la prestació per desocupació no es consumeix mentre durin aquestes situacions, sinó que queden interrompudes temporalment.


Una vegada esgotada la prestació per maternitat, es disposa d’un termini de 15 dies per tornar a sol·licitar davant el Servei Públic d’Ocupació el reprendre de la prestació suspesa per la durada i quantia que quedés pendents en el moment de la suspensió.


Aquesta situació moltes vegades no es gestionada correctament, ja sigui per desconeixement o per un inadequat assessorament, per causa de la inobservança en la comunicació d’aquestes situacions al Servei Públic d’Ocupació, provocant l’extinció del dret a les prestacions per desocupació i la devolució de les quantitats indegudament cobrades.


Cal recordar que per l’abonament de la prestació maternal o paternal, es calcularà en funció la base reguladora del moment en què s’inicia la baixa per maternitat o es genera el permís paternal, i que es percebrà el cent per cent de la mateixa.


Situació de maternitat o paternitat rebent un subsidi de desocupació

En aquest tercer supòsit no és té dret a prestació econòmica per maternitat o paternitat, i conseqüentment aquesta situació no interromp l’abonament dels subsidis per desocupació, de manera que se seguirà cobrant l’ajuda pel mateix import i durada.


Sí és preceptiu, comunicar aquesta situació a l’Oficina Pública d’Ocupació, entregant el pertinent informe mèdic emès per la Seguretat Social, amb l’objecte de suspendre la demanda d’ocupació.


Cal remarcar que les tres situacions descrites seran computades com períodes efectius cotitzats a efectes de les prestacions de pensions fixades per llei a càrrec l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).


Com sempre espero i desitjo que serveixi per esvair dubtes, i sempre podeu adreçar-vos a BC Assessoria Laboral per a un tractament personalitzat i professional de la situació.

Darreres entrades
Arxiu
bottom of page